ادامه اموزش طراحی سایت با CSS :

text transform خصوصیت:

 

با استفاده از این خاصیت می توان کلمات (انگلیسی) را به حروف بزرگ یا حروف کوچک تبدیل کرد، و یکی از چھار مقدارزیر را می گیرد:

Capitalize : اولین کاراکتر از ھر کلمه را با حروف بزرگ نمایش می دھد.

Uppercase: تمامی کاراکترھای یک کلمه را با حروف بزرگ نمایش می دھد.

Lowercase :تمامی کاراکترھای یک کلمه را با حروف کوچک نمایش می دھد.

None : مقدار پیشفرض را برای کاراکتر ھا در نظر می گیرد.

 

white space خصوصیت:

مقدار پیشفرض: normal

Pre  : از این مقدار برای نمایش متن به ھمان شکلی که در عنصر مورد نظر نوشته شده با در نظر گرفتن

تمامی فضاھای خالی و شکست ھای خط استفاده می شود. از مقدار pre معمولا برای عنصر >code<استفاده می شود. مقدار pre معادل تگ pre در HTML می باشد.

Nowrap  :استفاده از مقدار nowrap از شکست خط در متن جلوگیری می کند می کند، مگر اینکه از تگ

>br< استفاده شده باشد. این مقدار تقریبا ھیچ وقت استفاده نمی شود زیرا استفاده از این مقدار آرایشصفحه را به ھم می زند.

 

text-shadow خصوصیت:

این خاصیت که در css3 اضافه شده است با استفاده از آن می توان به متن سایه داد، که چھار مقدار را ھمزمان میپذیرد:

مقدار اول : مقداری عددی (ھم مثبت و ھم منفی) که سایه متن را روی محور افقی یا ھمان محور x تنظیممی کند

مقدار دوم : مقداری عددی (ھم مثبت و ھم منفی) که سایه متن را روی محور عمودی یا ھمان محور yتنظیم می کند

مقدار سوم : مقداری عددی (فقط مثبت) که مقدار محو بودن سایه را مشخص می کند.

مقدار چھارم : از این مقدار برای تعیین رنگ سایه استفاده می شود، و مقداری بر حسب rgb،

ھگزادسیمال و یا کلمات کلیدی رنگ ھا را می پذیرد.

 

Column خصوصیت:

این خاصیت که در css3 اضافه شده است با استفاده از آن می توان متن را چند ستونه کرد، و به طور زیر باید به آنمقدار دھی کرد:

در اول یک مثال میزنیم سپس به توضیح کد می پردازیم فرض کنید که متن طولانی زیر را داریم:

 

<h2> 7Learn.com </h2>

<p> Javascript and Web Design Tutorials * Javascript and Web Design Tutorials * Javascript

and Web Design Tutorials * Javascript and Web Design Tutorials * … </p>

 

font-face@ خصوصیت:

در بعضی از مواقع دلمان می خواھد از فونت ھای مورد نظرمان استفاده کنیم، اما به دلیل اینکه شاید این فونت بر رویسیستم کاربر نصب نشده باشد، از آن فونت صرف نظر می کنیم و باز به دنبال انتخاب فونتی از میان فونت ھای

پیشفرض می رویم. اما با آمدن css3 و معرفی خصوصیت font-face  شما می توانید از ھر فونتی حتی اگر بر رویسیستم کاربر نصب نشده باشد نیز استفاده کنید.

بسیار خب تا به اینجا شما با ھمه ی خصوصیات قالب بندی متون آشنا شدید،

اموزش طراحی سایت با CSS !! ادامه اموزش در جلسه بعدی…

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش Css در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش CSS (فصل بیستم) – آشنایی جلوه های ویژه ی CSS3

در این جلسه  طراحی سایت شما را با جلوه های ویژه ی CSS3 آشنا می کنیم: خاصیت transform شما م…