ادامه اموزش طراحی سایت با HTML :

ساختار تگ ها:

تگ ھا از سه قسمت تشکیل می شوند:

  • .یک علامت کوچکتر (<)
  • .نام تگ
  • .یک علامت بزرگتر (>)

تگ ھا معمولا به صورت جفتی به کار می روند و ساختار جدیدی به نام عنصر (element) را تشکیل می دھند.

یک عنصر از سه قسمت اصلی تشکیل می شود: تگ آغازین، محتوای تگ (که میتواندیک متن ساده، یک عنصر دیگر و یا خالی باشد)  و تگ پایانی.

به ساختار تگ پایانی توجه کنید که تفاوت آن با تگ آغازین فقط در “/” است که قبل از نام تگ در تگ پایانی می آید.

نکته : دقت داشته باشید که ھر تگی که باز میشود باید درجایی بسته شود. که البته استثنائاتی ھم وجود دارد کهبعدا آن ھا را ھم معرفی خواھیم کرد.

بسیار خب. تا اینجا با طریقه نوشتن تگ ھا آشنا شدید. از این به بعد به معرفی تگ ھای HTML پرداخته میشود.

ساختار اصلی یک صفحه وب:

ھر صفحه وب (HTML) با تگ >html< شروع و به تگ بسته  >html/< ختم میشود. در واقع با این عنصر به مرورگر میگوییم که اولا با یک صفحه از نوع HTML روبروست، ثانیا صفحه با تگ باز >html< شروع و با تگ پایانی >html/< پایانمی یابد.

در داخل عنصر html دو عنصر اصلی صفحه وجود دارند:

عنصر >head< : این عنصر که قسمت head (سر) صفحه را مشخص میکند حاوی اطلاعاتی در مورد

صفحه است. به عنوان مثال می تواند شامل عنوان و توضیحاتی در مورد آنچه در قسمت بدنه آمده استباشد. این قسمت از تگ >head< و تگ بسته >head/< و ھر چیزی که بین آنھاست تشکیل می شود.

عنصر >body<: مشخص کننده بدنه صفحه است و در واقع حاوی اطلاعاتی است که قرار است در پنجرهمرورگر نمایش داده شود. این قسمت از تگ >body<  و تگ بسته >body/< و ھر چیزی که بین آنھاستتشکیل می شود.

نکته : معمولا آنچه که در قسمت head صفحه قرار میگیرد در صفحه نمایش داده نمی شود اما ھر آنچه که درقسمت body قرار گیرد در صفحه نمایش داده خواھد شد.

سه عنصر >head> , <html<  و >body< با ھم ساختار اصلی یک صفحه وب را تشکیل می دھند.

ذکر این نکته اھمیت دارد که وقتی عناصر شامل عناصر دیگری باشند، توی ھم قرار گرفتن آن ھا باید به صورت مناسبانجام شود، یعنی ھر عنصر به طور کامل باید درون عنصر پدرش قرار گیرد. ھر وقت که از یک تگ بسته استفادهمیکنید، این تگ بسته، باید وابسته به آخرین تگ بازی باشد که ھنوز بسته نشده!.

به عبارتی دیگر، اول تگ A را باز کنید، سپس تگ B را باز کنید، سپس تگ B را ببندید و در آخر تگ A را ببندید. به عنوانمثال اگر بخواھیم فقط کلمه “پاراگراف” به صورت ضخیم دربیاید،

 

و باعث میشود که نه فقط کلمه “پاراگراف” بلکه ھر کلمه ای که بعد از آن بیاید نیز به صورت ضخیم درآید، که این امریک اشکال در کد به حساب می آید.

 

 

ادامه اموزش طراحی سایت با HTML ،،ادامه اموزش در جلسه بعدی!!با ما همراه باشید…

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش Html در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش HTML5 (جلسه دوم) – تگ های ساختار صفحه

در دومین جلسه از طراحی سایت با HTML5 به تگ ھای ساختار صفحه خواھیم پرداخت. این تگ ھا ھمانطو…