ادامه اموزش طراحی سایت با HTML :

 

کار صفت ها چیست؟

ما به وسیله صفت ھا در HTML میتوانیم کنترل بیشتری بر تگ ھا داشته باشیم. بسیاری از تگ ھا صفت ھای منحصر

به فردخود را دارند که به این صفت ھا، صفت ھای اختصاصی میگویند. اما بعضی از صفات نیز بین تگ ھا مشترک استو در ھمه آنھا یک کار را انجام میدھند. به این صفت ھا، صفت ھای عمومی گفته میشود. صفت ھا ھمیشه در تگآغازین به کار میروند و از دو قسمت اصلی تشکیل می شوند:

Name  : نام صفتی که میخواھید کنترل کنید. مثلا صفت align برای تگ p نحوه چینش متن پاراگراف راکنترل می کند.

Value  : مقداری است که برای صفت تعیین می شود. مثلا مقدار right برای صفت align در تگ p، باعثراست چین شدن متن پاراگراف می شود. Valueھا ھمیشه باید در داخل کوتیشن ھا (double یا single) قراربگیرند و با علامت = به نام صفت منتسب شوند.

شکل کلی تعریف صفات برای عناصر به این صورت است:

<tagname attribute1='value' attribute2='value'> content </tagname>

 

مثال زیر پاراگراف را راست چین می کند:

 

</p>این یک پاراگراف راست چین است<p align='right'>

 

ھمانطور که در قبل اشاره شد بعضی از صفت ھا که به عنوان صفت ھای عمومی شناخته می شوند در تمام تگ ھاکار یکسانی را انجام میدھند. در ادامه مطلب با این صفت ھا و کار ھر کدام آشنا خواھید شد:

معرفی صفات عمومی

id: از این صفت برای تعیین یک شناسه برای یک عنصر استفاده می شود. این شناسه می بایست در صفحه یکتا

باشد. یعنی نباید برای صفت id، دو عنصر مختلف،یک مقدار مساوی انتخاب کنیم. از این صفت برای نسبت دادن یکگزینشگر ID به یک عنصر نیز استفاده میشود.

class: از این صفت برای نسبت دادن کلاسی که به زبان CSS نوشته شده است به یک عنصر استفاده میشود.

 

dir: جھت گیری متن داخل یک عنصر را کنترل میکند. این صفت دارای دو مقدار است :

rtl: برای جھت گیری عنصر از راست به چپ

ltr: برای جھت گیری عنصر از چپ به راست

مثال:

 </p>این یک پاراگراف راست بھ چپ است<p dir='rtl'>

 

نکته : مقدار پیش فرض این صفت ltr است. یعنی در صورت مقدار ندادن به این صفت، جھت گیری عنصر ما به صورتپیشفرض از چپ به راست خواھد بود.

lang: از این صفت معمولا برای تعیین زبان اصلی به کار رفته در صفحه و برای تگ >html< استفاده می شود. شمامیتوانید این صفت را برای ھر نوع عنصر دیگری که زبان آن غیر از آن چیزی است که در تگ >html< تعریف شده استنیز استفاده کنید. مقداری که این صفت میپذیرد، یکی از کدھای زبانی مانند …. , en , fa , fr , ar خواھد بود.

style: از این صفت برای تعیین یکسری قواعد و مقادیرشان که در زبان CSS تعریف می شوند برای یک عنصر میتواناستفاده کرد. مثال:

<p style=’background-color: #ff00ff;’>این یک پاراگراف است</p>

 

نکته : از زبان CSS برای استایل دھی به عناصر و تگ ھای زبان HTML استفاده می شود.

title: این صفت مقداری از نوع رشته ساده را دریافت کرده و آن را به صورت tooltip ھنگامی که نشانگر موس بر رویعنصر قرار گیرد، نمایش میدھد.

contenteditable: این صفت که یکی از مقادیر true و false را اختیار میکند، مشخص میکند که آیا عنصر موردنظر قابلویرایش توسط کاریر باشد یا خیر؟ true به معنی قابل ویرایش بودن عنصر است. مثال:

 

<p contenteditable='true'>این یک پاراگراف قابل ویرایش است.</p>

 

hidden: این صفت برای مخفی کردن عناصر استفاده میشود. و یکی از دو مقدار true و false که true به معنیمخفی شدن عنصر است، را به عنوان مقدار می پذیرد. عناصر hidden در صفحه نمایش داده نمیشوند. از این صفتمیتوان برای مخفی نگه داشتن یک عنصر از دید کاربر تا زمان برقراری یک شرط استفاده نمود. در این حالتجاوااسکریپت می تواند با حذف یا تغییر مقدار این صفت، عنصر را مجددا نمایش دھد. مثال:

.</p>این پاراگراف در صفحھ مرورگر نمایش داده نمیشود<p hidden='true'>

 

بسیار خب، تا اینجا با صفات مشترک که برای ھمه ی تگ ھای HTML میتوان از آن ھا استفاده کرد آشنا شدید،

 

ادامه اموزش طراحی سایت با HTML ، در جلسه بعدی!!با ما همراه باشید…

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش Html در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش HTML5 (جلسه دوم) – تگ های ساختار صفحه

در دومین جلسه از طراحی سایت با HTML5 به تگ ھای ساختار صفحه خواھیم پرداخت. این تگ ھا ھمانطو…