ادامه اموزش طراحی سایت با HTML :

تگ <blink>: متن داخل این عنصر در مرورگر به صورت چشمک زن در خواھد آمد. این تگ تنھا در مرورگرھایفایرفاکس، گوگل کروم و اوپرا پشتیبانی می شود، و مرورگر اینترنت اکسپلورر از آن پشتیبانی نمیکند.

تگ<center>: از این تگ برای وسط چین کردن ھر نوع عنصری استفاده میشود. برای این کار کافی است تگ باز

<center> را قبل و تگ بسته <center/> را بعد از عنصر مورد نظرتان قرار دھید.

 

<center> <p>7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials</p> </center>

 

تگ <font>: از این تگ برای تغییر رنگ، تغییر اندازه و تغییر فونت متون و سایر عناصر متنی موجود در HTML استفادهمی شود. این تگ که جزء تگ ھای درون خطی محسوب می شود از صفت ھای زیر پشتیبانی میکند.

face : از این صفت برای مشخص کردن فونت خاصی استفاده می شود. یعنی اگر بخواھیم متنی را فونت خاصینمایش دھیم از تگ <font> ھمراه با این صفت استفاده می کنیم. این صفت لیستی از فونت ھا که با “,” (کاما) از

ھم جدا شده اند را به عنوان مقدار می پذیرد. اگر اولین فونت بر روی سیستم کاربر نصب نبود، فونت دوم، فونت دومنصب نبود فونت سوم و … بر روی متن اعمال می شود:

کد بالا به این معناست که اول فونت Tahoma را بر روی متن اعمال کند. اگر فونت Tahoma روی سیستم کاربر نصبنبود، فونت Arial را اعمال کند، اگر این فونت نیز موجود نبود فونت Serif را اعمال کن. اگر….. و به ھمین منوال!

size: از این صفت برای تایین اندازه(سایز) متون استفاده می شود. و به دوشکل می توان به این صفت مقدار داد:

مقادیر مطلق: مقادیری بین ۱ تا ۷٫

مقادیر نسبی: مقادیری بین ۷- تا ۷+ که در این صورت اندازه فونت نسبت به اندازه فونت مشخص شدهدر تگ </ basefont> سنجیده خوھد شد. (این تگ را ادامه معرفی خواھیم کرد.) اگر عدد مشخص شدهمثبت باشد، به این معناس که به ھمان تعداد به اندازه مشخص شده در >/ basefont< اضافه و اگر عددمشخص شده منفی باشد، به این معنی است که به ھمان تعداد از اندازه مشخص شده در </ basefont>کم شود و سپس بر روی متن اعمال گردد.

color : از این صفت برای تعیین رنگ یک متن استفاده میشود. این صفت مقداری از انواع رنگ ھا می پذیرد و رنگ متنرا مشخص می کند که در جلسه قبل طریقه مقدار دھی به این صفت را آموزش دادیم.

<p> <font face='Tahoma, Arial,"Times New Roman"' size='+2' color='#ff0000'> 7Learn.com : W

eb Design and Javascript Tutorials</font> </p>

 

تگ </ basefont>: از این تگ تھی که حتما باید در قسمت head استفاده شود برای تعیین اندازه و نوع و رنگ

فونت پایه صفحه استفاده میشود. بیشترین استفاده از این تگ برای تعیین اندازه Font پایه صفحه است تا تمام اندازهھای نسبی صفحه تگ ھای <font> داخل صفحه نسبت به آن سنجیده شود.

در صورتی که اندازه خاصی در تگ <basefont> تعیین نشود اندازه به صورت پیش فرض ۳ در نظر گرفته میشود.

نکته : این تگ از تمام صفت ھای تگ >font< (یعنی size, color, face) با ھمان نوع مقادیر پشتیبانی میکند. ز اینکهبه صفت size آن فقط می توان مقادیر مطلق داد و مقادیر نسبی مجاز نیستند.

تگ <marquee> : از این تگ برای به حرکت در آوردن متون، عکس ھا و سایر عناصر استفاده میشود. صفت ھای اینتگ به شرح زیر است:

Width : عرض محدوده marquee را بر حسب درصد یا پیکسل مشخص می کند. و در صورت مقدار ندادن مقدار آن بهاندازه عرض صفحه خواھد بود.

Height : ارتفاع محدوده marquee را بر حسب درصد یا پیکسل مشخص می کند. و در صورت مقدار ندادن ارتفاع آن بهندازه متنی که در داخل آن است خواھد بودBgcolor : رنگ پس زمینه محدوده marquee را مشخص میکند. به سه روشی (نام رنگ، تابع rgb، مبنایھگزادسیمال) که قبلا به آن ھا اشاره شده است. میتوان به این صفت مقدار داد.

Behavior: نحوه رفتار یا حرکت محتویات marquee را مشخص میکند که میتوناد یکی از مقادیر زیر باشد:

Scroll : متن از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج می شود.

Slide: متن از یک طرف وارد و در طرف دیگر می ایستد.

Alternate: متن یک حرکت رفت و برگشتی در محدوده marquee خواھد داشت.

و در صورت مقدار ندادن مقدار آن مساوی با scroll خواھد بود.

Scrollamount : اگر حرکت متن بوسیله تگ marquee را مانند قدم زدن در نظر بگیریم، این صفت فاصله بین ھر قدمرا کنترل میکند. این صفت مقداری عددی بر حسب px را میپذیرد.

Scrolldelay : این صفت تاخیر زمانی بین ھر قدم را بر حسب میلی ثانیه مشخص میکند. مثلا مقدار ۱۰۰۰ برای اینصفت به معنی تاخیر یک پانیه برای برداشتن ھر قدم خواھد بود.

Loop: تعداد تکرار حرکت متن را کنترل میکند. و می تواند یک عدد صحیح باشد. در صورتی که بخواھید حرکت بینھایت بار تکرار شود مقدار این صفت را برابر یک عدد منفی (مثلا ۱-) یا عبارت infinite قرار بدھید.

Direction : جھت حرکت محتویات marquee را مشخص میکند. و می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

Up : حرکت به سمت بالا

Down : حرکت به سمت پایین

Right : حرکت به سمت راست

Left : حرکت به سمت چپ

hspace : میزان فاصله طرف ھای راست و چپ محدوده marquee نسبت به عناصر اطراف را بر حسب px یا درصدکنترل میکند.

vspace : میزان فاصله طرف ھای بالا و پایین محدوده marquee نسبت به عناصر اطراف را بر حسب px یا درصد کنترلمیکند.

truespeed : معمولا مرورگرھا مقادیر کمتر از ۶۰ برای صفت scrolldelay را در نظر نمیگیرند، یعنی در صفت

scrolldelay اگر مقداری کمتر از ۶۰ را وارد کنیم، مرورگر آن را ۶۰ در نظر خواھد گرفت. ولی ما میتوانیم با به بکارگیریصفت truespeed که جزء صفت ھای Boolean نیز ھست (یعنی مقدار آن برابر با نام صفت است) مرورگرھا را مجبورخواھیم کرد تا دقیقا ھمان عددی را که در صفت scrolldelay مشخص کرده ایم در حرکت متن تاثیر بدھد.

مثال :

<p> <marquee width='200px' height='50px' bgcolor='#acacac' behavior='Alternate' scrollamou

nt='1px' scrolldelay='40'> 7Learn.com</marquee> </p>

 

بسیار خب، تا اینجا با ۲۰ تگ قالب بندی متن آشنا شدیم. در مطلب بعدی به کار با لینک ھا (پیوندھا) میپردازیم و تگ>a< را مورد بررسی قرار میدیم. و یه نکته اینکه، حتما مطالب مربوط به تگ ھای قالب بندی که در این جلسه آموزشدادیم رو تمرین کنید.

 

 

ادامه اموزش طراحی سایت با HTML ، در جلسه بعدی!!با ما همراه باشید…

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش Html در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش HTML5 (جلسه دوم) – تگ های ساختار صفحه

در دومین جلسه از طراحی سایت با HTML5 به تگ ھای ساختار صفحه خواھیم پرداخت. این تگ ھا ھمانطو…