ادامه اموزش طراحی سایت با HTML :

معرفی تگ <a>

بدون شک یکی از ویژگی ھایی که وب را از سایر ابزار و رسانه ھا متمایز میکند این است که در یک صفحه وب میتوان با کلیک بر روی یک لینک به سایر صفحات و منابع اطلاعاتی موجود بر روی اینترنت دسترسی داشت.

موقعی که شما از لینک ھا برای پیوند دادن یک صفحه به سایر صفحات ساییتان استفاده میکنید به این لینک ھا،

لینک ھای نسبی (داخلی) و زمانی که از آن برای پیوند دادن به صفحات موجود در سایت ھای دیگر استفاده میکنید بهآن ھا لینک ھای خارجی گفته می شود. به طور مشابه آدرس ھایی که در لینک ھا استفاده مشود نیز به دو نوعنسبی و مطلق تقسیم بندی مشوند.

لینک ھا به انواع دیگری ھمچون لنگری، ایمیلی، و دانلود دسته بندی می شوند. در ادامه به بررسی انواع لینکھا آدرسھا و نحوه ایجاد ھر یک از آن ھا خواھیم پرداخت.

تگ >a< : از این تگ برای ایجاد لینک ھا استفاده می شود. محتوای یک عنصر a می تواند یک متن ساده، یک عکسیا ترکیبی از این دو باشد. ھدایت خوھید شد را مشاھدهمی کنید:

 

accesskey : از این صفت می توان برای تعریف کردن یک کاراکتر از صفحه کلید به عنوان میانبر برای دسترسی به یک

لینک استفاده کرد. نحوه دسترسی و استفاده از یک لینک بر اساس میانبر آن در مرورگر ھای مختلف متفاوت است درIE از کلید ترکیبی  Alt+accesskey در مرورگرھای Firefox و Google Chrome از کلید ھای ترکیبی

Alt+Shift+accesskey و در opera از کلیدھای ترکیبی….ا……ا….. راستش اینو نبلدم فکر کنم Shift+accesskey باشه:D

href : این صفت آدرسی که لینک به آن اشاره می کند را مشخص میکند. این آدرس می تواند آدرس صفحه ای درھمان مسیر، صفحه ای مربوط به سایتی دیگر، مکانی در ھمان صفحه جاری و یا آدرس ھر نوع فایل دیگری باشد.

hreflang : زبان به کار رفته در منبعی که لینک به آن اشاره می کند را مشخص میکند. این صفت یکی از کدھایزبانی مانند en , fa , fr و… را به عنوان مقدار می پذیرد.

name : نامی برای لینک مشخص میکند. این نام باید در صفحه یکتا باشد. نامی که انتخاب می شود نباید با اعداد ۰-

۹، -، _، : یا . (نقطه) شروع شود. بلکه باید نام را با یکی از حروف A-Z یا a-z آغاز کنیم.

rel :  این صفت که مخفف عبارت relationship است رابطه صفحه مقصد با صفحه مبدا لینک را مشخص میکند.

rev : این صفت که مخفف عبارت reverse است عکس صفت بالا عمل میکند و نوع رابطه صفحه مبدا با مقصد لینک رامشخص میکند.

tabindex : بوسیله این صفت می توان ترتیب پیمایش لینک ھا در صفحه که با استفاده از کلید Tab صفحه کلیدانجام می شود را مشخص میکند. مقداری که این صفت میگیرد میتواند عددی بین ۰ تا ۳۲۷۶۷ باشد.

target : با این صفت می توان صفحه ای که لینک باید در آن باز شود را مشخص کرد و می تواند یکی از مقادیر زیر رابگیرد :

blank_ : لینک را در صفحه ای جدید باز میکند.

self_ : لینک را در ھمان صفحه باز میکند.

top_ : صفحه را در پنجره ای بدون فریم باز میکند ( غالبا متل self_ عمل میکند.)

parent_ : لینک را در frameset پدر تگ frame ( با این تگ در آینده آشنا خوھید شد) باز خواھد کرد.

نام یک فریم( پنجره ) لینک را در پنجره ای با نام مشخص باز میکند.

نکته : مھمترین صفات تگ >a<، فقط سه صفت href، target، و name ھستند و نیاز به مقداردھی به بقیه صفاتنیست ولی چون خواستیم که کاملا با صفات این تگ آشنا شوید ، بقیه صفات را نیز معرفی کردیم

مثال :

<a href="https://spinasweb.com" target="_blank" name="sitedp" hreflang="fa">sitedp </a>

 

اجزای تشکیل دهنده آدرس ها

ھمانطور که تا به اینجا متوجه شدید بعضی از صفت ھا مانند href در تگ <a> یا src در تگ </ img> یک URL (آدرس

اینترنتی) را به عنوان مقدار می پذیرند. URL شامل اطلاعاتی درمورد محل فایل و اینکه مرورگر باید با آن چه کاری انجامدھد می باشد. ھر فایل بر روی اینترنت دارای یک URL منحصر به فرد است.

ھر آدرس از اجزای مختلفی تشکیل می شود.

 

 

آدرس های مطلق و نسبی

آدرس ھای مطلق : به آدرس ھایی که در آن ھا تمام اجزای یک آدرس اینترنتی ھمچون نام پروتکل (طرح)، جداکنندهھا، عبارت WWW ، نام سایت و دامنه ذکر می شود.

آدرس ھای نسبی : نوع دوم آدرس ھا، آدرس ھای نسبی ھستند که معمولا در آن ھا از آوردن نام پروتکل، نامسایت و دامنه چشم پوشی می شود.

در مورد آدرس ھای نسبی ذکر چند نکته ضروری است :

تگ <base> : از این تگ، که جزء تگ ھای تھی است و حتما باید در قسمت Head صفحه ھم قرار بگیرد برای تعریفکردن یک آدرس پایه برای تمام لینک ھای نسبی صفحه استفاده میشود. ھمچنین با استفاده از این تگ می توان یک ھدف مشخص برای باز شدن لینک ھا را ھم مشخص نمود. اگر تعداد زیادی لینک ھا در صفحه به آدرس مشخصی

اشاره می کنند استفاده از تگ base برای جلوگیری از کد نویسی اضافه پیشنھاد می شود. این تگ دو صفت href وtarget را داراست که صفت href آن باید حتما از نوع آدرس ھای مطلق باشد.

که با قرار دادن این کد در head صفحه ھمه لینک ھای ما در صفحه جدیدی باز خواھند شد. و دیگر نیازی به مقداردھی صفت target برای بقیه لینک ھا نیست.

تا اینجا با طریقه مقدار دھی به لینک ھا آشنا شدیم در جلسه دوم با لینک ھای ایمیلی، لنگری و دانلود، شما را آشناخواھیم کرد.

 

 

ادامه اموزش طراحی سایت با HTML ، در جلسه بعدی!!با ما همراه باشید…

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش Html در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش HTML5 (جلسه دوم) – تگ های ساختار صفحه

در دومین جلسه از طراحی سایت با HTML5 به تگ ھای ساختار صفحه خواھیم پرداخت. این تگ ھا ھمانطو…