ادامه اموزش طراحی سایت با HTML :

 

تگ <hn>: زبان HTML از شش سطح تیتر (Heading) ھا پشتیبانی میکند. این ۶ سطح با تگ ھای <h1> و <h2> و

>h3< و <h4> و <h5> و<h6> ایجاد می شوند. مرورگرھا عنصر <h1> را در بزرگترین و عنصر <h6>  را درکوچکترین اندازه از بین این ۶ سطح نمایش می دھند.

 

ھر شش عنصر فوق دارای صفت ھای زیر ھستند که در ادمه بررسی خواھیم کرد:

align: این صفت نحوه چینش متن داخل heading را کنترل میکند، و چھار مقدار زیر را می پذیرد:

left: تیتر در سمت چپ صفحه قرار میگیرد.center: تیتر در وسط صفحه قرار میگیرد.right: تیتر در سمت راست صفحه قرار میگیرد.justify: متن داخل heading را از ھر دو طرف تراز میکند.

 

<h1 align="left">Left-Aligned Heading</h1>

<p>This heading uses the align attribute with a value of left.</p>

<h1 align="center">Centered Heading</h1>

<p>This heading uses the align attribute with a value of center.</p>

<h1 align="right">Right-Aligned Heading</h1>

<p>This heading uses the align attribute with a value of right.</p>

 

 

بقیه صفت ھا نیز جزء صفات عمومی ھستند که قبلا آنھا را معرفی کرده ایم.

تگ <p> : از تگ <p> برای ایجاد پاراگراف ھا در صفحه استفاده می شود. معمولا ھمیشه پاراگراف ھا از خط جدیدشروع می شوند و یک فضای خالی قبل و بعد از خود ایجاد می کنند:

نتیجه در مرورگر:

تگ </br>: برای ایجاد شکست در خط و رفتن به خط جدید از این تگ استفاده میکنیم. این عنصر جزء عناصر تھیبوده و به تگ پایانی احتیاج ندارد. شما از این عنصر می توانید به شکل</br>نیز استفاده کنید که مخصوص نسخهھای قدیمی HTML بوده. اما در نسخه XHTML می بایست بعد از br< یک فاصله خالی، و سپس / و در انتھا یکعلامت > قرار گیرد.

 

تگ<nobr>: این تگ نوعی در مقابل</br> قرار دارد. به دلیل که متن داخل این تگ به ھیچ عنوان شکسته نخواھد

شد مگر اینکه تگ </br> داخل آن قرار گیرد. استفاده از این تگ باید با احتیاط انجام شود زیرا ممکن است موجب ایجاداسکرول افقی در پنجره مرورگر شود که معمولا حالتی عذاب آور برای کاربر خواھد بود!

<p><nobr>7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials</nobr></p>

 

 

تگھای<pre>و<code>: گاھی اوقات می خواھیم متنمان دقیقا به ھمان شکلی که نوشته می شود در نمایشداده شود و از فاصله ھای خالی، فاصله ھای Tab و شکست ھای خط چشم پوشی نشود. ھر آنچه که بین تگ

<pre> و <pre/> قرار می گیرد دقیقا به ھمان شکلی که در source صفحه نوشته شده است در صفحه نشان دادهخواھد شد. این تگ معمولا به ھمراه تگی با نام <code> که متن داخل آن به یکی از فونت ھای از نوع monospaceھمانند courier new نشان داده می شود به کار می رود. (فونت ھای نوع monospace فونت ھایی ھستند که ھرکاراکتر آن ھا به یک اندازه فضا اشغال می کنند.)

بیشترین استفاده از این تگ ھا در نمایش کدھای کامپیوتری و برنامه نویسی است.

 

تگ </ hr>: از این تگ برای ایجاد خطوط افقی در صفحات استفاده میشود. این تگ جزء تگ ھای تھی بوده و باید بهھمین شکل استفاده شود و به تگ پایانی احتیاج ندارد البته می توان از این عنصر به صورت <hr> نیز استفاده کرد کهمربوط به نسخه ھای قدیمی HTML می باشد:

 

این عنصر دارای صفات زیر است:

Width: با این صفت می توان عرض عنصر >/ hr< را کنترل کرد. به دو طریق می توان به این صفت مقدار دھی کرد.

یکی برحسب px و دیگری بر حسب درصد که نسبت به پھنای کل صفحه (یا عنصری که hr درآن قرار دارد) سنجیدهم یشود:

Color : این صفت رنگ خط را مشخص میکند. صفاتی از این دست در HTML که یک رنگ را به عنوان مقدار می پذیرندرا می توان به سه روش مقدار دھی نمود.:

استفاده از نام رنگ ھا : ما از نام ۱۶ رنگ استاندارد میتوانیم برای مقداردھی به صفت ھا استفاده کنیم.

این رنگ ھا به شرح زیر ھستند:

Black, Silver, Gray, White, Maroon, Red, Purple, Fushia

Green, Lime, Olive, Yellow, Navy, Blue, Teal, Aque

استفاده از تابع rgb: در HTML تابعی با نام rgb وجود دارد که به ترتیب سه رنگ قرمز، سبز و آبی را بهعنوان مقدار میپذیرد. این مقادیر یا اعداد صحیح ھستند یا به صورت درصد بیان می شوند. به طور مثال:

در اولین عبارت عدد ۲۵۵ معادل %۱۰۰ است. در مد رنگ RGB محدوده اعداد صحیح بین ۰ تا ۲۵۵ است.

استفاده از مبنای ھگزا دسیمال (مبنای ۱۶) رنگ ھا:رنگ ھا را می توان بر مبنای عبارت متناظر آن ھادر مبنای ۱۶ به کار برد. در این عبارت میتوان سه عدد در مبنای را نوشت. عدد اول معرف رنگ قرمز، عدددوم معرف رنگ سبز و عدد سوم معرف رنگ آبی است. دقت کنید که این اعداد می توانند. از دو حرف

تشکیل شده باشند. زیرا اعداد در مبنای ۱۶ از حروف A تا F نیز میتوانند تشکیل شوند. فرم کلی این نوع

عبارت ھا. به شکل rrggbb# است مثال عبارت ۰۰۰۰۰۰# lمعرف رنگ سیاه  و ff0000# معرف رنگ آبیاست

Size :این صفت ارتفاع یک خط را کنترل می کند و می تواند یک عدد بر حسب px را به عنوان مقدار می پذیرد.

noshadow :خط ھایی که در صفحه ایجاد می کنیم به صورت پیش فرض دارای خطی در زیر خود به عنوان سایهھستند ا میتونیم از این صفت بولین برای حذف این سایه استفاده کنیم.

align: محل قرار گیری خط در صفحه را کنترل می کند و میتواند یکی از مواد right, center و left را به عنوان مقداربپذیرد.

تا اینجا با پنج تگ دیگر از تگ ھای قالب بندی متن آشنا شدید. در قسمت سوم و آخر تگ ھای قالب بندی متن شما رابا پنج تگ دیگر آشنا خواھیم کرد.

 

ادامه اموزش طراحی سایت با HTML ، در جلسه بعدی!!با ما همراه باشید…

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش Html در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش HTML5 (جلسه دوم) – تگ های ساختار صفحه

در دومین جلسه از طراحی سایت با HTML5 به تگ ھای ساختار صفحه خواھیم پرداخت. این تگ ھا ھمانطو…