ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

مشابه گزینشگر بالاست و فقط اندیس می پذیرد و اندیس کذاری را از صفر شروع می کند.

$(“p:nth(5)”);

کد بالا ششمین تگ <p> را انتخاب می کند،زیرا اندیس گذاری از صفر شروع می شود.

$(“:first-child”);

تمامی المنتهایی را که اولین فرزند پدرشان هستند، انتخاب می کند.این گزینشگر عملی مشابه به :nth-child(1) را انجاممی دهد.

$(“canvas:first-child”);

این گزینشگر اولین تگ  <canvas> را انتخاب می کند.

$(“:last-child”);

تمامی المنتهایی را که آخرین فرزند پدرشان هستند، انتخاب می کند.

$(“canvas:last-child”);

این گزینشگر آخرین تگ  <canvas> را انتخاب می کند.

$(“:only-child”);

تمامی المنتهایی که تنها فرزند پدرشان هستند را انتخاب می کند. برای مثال کد  html زیر:

 

<div>

<ol>

<li>item1</li>

<li>item2</li>

</ol>

</div>

<b>

<p> p-Tag</p> </b>

و کد  jQuery زیر را در نظر داشته باشید:

$(“p:only-child”);

در این تکه کد تگ <p> انتخاب می شود زیرا تنها فرزند  والدش یعنی تگ  <b>است.

.زیر را در نظر بگیرید   jQuery حالا  کد$(“div ol li:only-child”)  

این تکه کد هیچ المنتی را انتخاب نمی کند. چرا؟؟؟

چون در تگ <ol> دو تگ  <li> وجود دارد و تنها فرزند پدرشان نیستند پس، هیچ کدام از آن ها انتخاب نمی شوند.

$(“:not(element)”);

تمامی المنتها به جز المنت داخل پرانتز را انتخاب می کند. (یکی از سودمندترین گزینشگرها)$(“p:not(.intro)”);

کد فوق تمامی تگهای <p> را که ندارند،انتخاب می کند.

$(“:empty”);

تمام المنتهایی را که هیچ فرزندی نداشته باشند، انتخاب می کند. (اگر داخل یک تگ <p> متن هم باشد، آن هم انتخابنمی شود). برای این نوع گزینشگر مثال نمی زنم چون خیلی معلومه.

$(“*”);

تمامی المنتها را صرف نظر از نوعشان انتخاب می کند. برای مثال:

$(“div *”);

این تکه کد تمامی فرزندان تگ <div> را انتخاب می کند.

این گزینشگر ها هنگام ترکیب با گزینشگرهای دیگر، سلکتور بسیار مفیدی را ارائه می دهند.

 

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery در قسمت بعدی!!با ما همراه باشید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش jquery در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش jquery (جلسه هشتم)

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery تمام پاراگراف هایی که اندیسشان فرد است انتخاب می شوند. $(…