هاIDE
یک ۲۲IDEیا «محیط توسعه یکپارچه» نرمافزاریطراحی سایت است که برای کمک به برنامهنویسان و توسعهدهندگان جهتساخت نرمافزار طراحی شده است.
اکثر IDEها شامل موارد زیر هستند:
·یک ویرایشگر کد:
یک ویرایشگر کد شبیه Html Text Editorمکانی است که برنامهنویسان کد منبع خود را برای این برنامههامینویسند.
·یک کامپایلر یا مفسر:
کامپایلری که کد را به یک برنامه اجرایی کامپایل میکند و یک مفسر برنامهها و اسکریپتهایی که نیازی بهکامپایل شدن ندارند را تفسیر میکند.
·یک اصلاح کننده خطا:
اصلاح کننده خطاها یا debuggerها مشکلاتطراحی سایت به وجود آمده در کد منبع را حل میکنند.
IDEهای مطرح دنیا در زمینه طراحی وب:
Microsoft FrontPage
Microsoft Expression Studio
Adobe Dreamweaver
Sublime Text
۲۲Integrated Development Environment
۳۸
انواع سایت از نظر تبادل داده با کاربر:
)Static(
– ایستا۱
ایستا دریافت داده چندانی از کاربر ندارد و برای همهطراحی سایت کاربران به یک صورت نمایش داده میشود.
مانند: سایت معرفی شرکتها، سایت معرفی شخصیتهای معروف مانند بازیگران و …
)Dynamic( – پویا۲
سایت پویا دائماً از کاربر داده دریافت میکند و نسبت به نوع دادهای که از کاربر دریافت کرده نمایشمتفاوتی دارد.
مانند: انجمنها، ایمیلها و …
۳۲
:)Form( فرم
فرمها از عناصری تشکیل شدهاند که به کاربر اجازه ورود اطلاعات را میدهند.طراحی سایت در واقع اطلاعات فرم به طرفبرنامهای که بر روی سرور قرار دارد، فرستاده میشود و بعد از تجزیه و تحلیل بر روی سرور، نتیجه به مخاطب
نمایش داده میشود.
تگ formدر واقع نقطه آغاز و پایان فرم را تعیین میکند.
صفات تگ :form
:method -1به وسیله این صفت تعیین میکنید که اطلاعات طراحی سایتفرم به چه نحوی به مقصد مورد نظرمنتقل شوند. دو نوع ارسال اطلاعات برای فرم وجود دارد:
:get oدر این حالت دادهها و اطلاعات فرم از طریق urlمرورگر منتقل خواهند شد و محدودیتهایینیز خواهید داشت. همچنین از آن جا که دادهها طراحی سایتدر urlمرورگر نمایش داده میشوند برای انتقال
دادههایی مانند پسورد و … مناسب نمیباشند. و فقط مناسب فرمهای جستجو است.
:post oدر این روش، دادهها در پشت صحنه مرورگر و به صورت internalمنتقل میشوند و درurlنمایش داده نمیشوند. در این روش هیچ محدودیتی برای حجم دادههای ارسالی و نوع
کاراکتر نخواهید داشت.
:action -2مقدار این صفت آدرس فایلی است که پردازش فرم را انجام میدهد برای آدرس دهیطراحی سایت بایدطبق قوانین آدرس دهی که قبلاً آموختهاید عمل کنید.

>”نوع ارسال”=” methodآدرس صفحه پردازشگر”=<form action

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در طراحی وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

طراحی وب

طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …